Wat te doen als u een klacht heeft over een van onze fysiotherapeuten?

Je mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop jouw fysiotherapeut met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met jouw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk. je kunt een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt je via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of zie je op tegen de confrontatie met jouw fysiotherapeut, dan kun je ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij jou in de regio kunt je terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar je met jouw klacht terecht kunt:

  • de Klachtencommissie van het KNGF
  • de Commissie van Toezicht van het KNGF
  • het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie de klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw klacht om. Meer informatie over de drie verschillende instanties, wat je hier kunt bereiken en hoe de procedure verloopt, leest je verderop.

Waar kun je naartoe met een klacht over uw fysiotherapeut?

Klachtencommissie van het KNGF.
Voor fysiotherapeuten in de vrije praktijk heeft het KNGF een klachtencommissie ingesteld. Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken (bijvoorbeeld een ziekenhuis), geldt meestal de eigen klachtenregeling van hun werkgever. Dan kun je direct bij de instelling zelf terecht.

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht.
Om toezicht te kunnen houden op het gedrag van de leden, heeft het KNGF het zogenaamde verenigingstuchtrecht ingesteld. Alle fysiotherapeuten die KNGF-lid en/of ingeschreven zijn in het Centraal Kwaliteitsregister moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. Klachten kunnen worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van het KNGF. Voorwaarde is dat de behandeling waarover jouw klacht gaat niet langer dan tien jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Regionaal Tuchtcollege.
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over de behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunnen worden ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege. Voorwaarde is dat jouw klacht gaat over een behandeling of een voorval van na 1 december 1997.

Wat kunt u bereiken met een klacht?
Waar je jouw klacht ook indient, er wordt in elk geval een uitspraak gedaan over de klacht. In alle gevallen wordt jouw klacht behandeld door een onafhankelijke commissie, bestaande uit een jurist, deskundigen/fysiotherapeuten en, bij de Klachtencommissie, een vertegenwoordiger van de overkoepelende patiëntenorganisatie. De verschillende commissies hebben echter elk andere mogelijkheden om maatregelen te nemen.

Klachtencommissie van het KNGF.
Het klachtrecht is een laagdrempelige, snelle manier om jouw klacht aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. Het klachtrecht is klagergericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. Deze moet op de aanbevelingen reageren maar is niet verplicht om ze op te volgen. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen.

Verenigingstuchtrecht van het KNGF: Commissie van Toezicht.
Het verenigingstuchtrecht lijkt op het wettelijk tuchtrecht. De drempel is echter lager, de behandeling is besloten en verloopt in de regel vlot. Bij een gegronde klacht kan aan een fysiotherapeut een maatregel worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, berisping of schorsing uit (bepaalde rechten van) het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en schrapping uit het Centraal Kwaliteitsregister. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijf jij, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De commissie kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen.

Regionaal Tuchtcollege.
Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten.

Schriftelijk indienen.
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door jou als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens jou een klacht indienen, als jij diegene daartoe gemachtigd hebt. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf jouw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld je eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur jouw brief naar de instantie die jouw klacht het beste kan behandelen.

 

Meer informatie?

Veel informatie is ook te vinden op: https://www.defysiotherapeut.com